ภาพกิจกรรม
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2566
3048
7 ธันวาคม 2566

🗓วันที่ 7 ธันวาคม 2566

🔰นายไพโรจน์ ดินแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นหรือประชาคมท้องถิ่น และประชาชน

👉เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6/2566 และเรื่องอื่นๆ ณ อาคารท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน หมู่ที่ 3 ตำบลเขาทอง