หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายฐปกร เองหิ้น

  ปลัด อบต.

  063-4642693

 • นายพิเชษฐ์ ไชยคชบาล

  หัวหน้าสำนักปลัด

  0635947315

 • นางวารุณี ดินแดง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0848430318

 • นายประเสริฐ ภิญโญ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  0636162128

 • นางสาวณิชาภา จันทโรทัย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  0654463994