กองช่าง
 • นายประเสริฐ ภิญโญ

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายไพรัตน์ ดิษฐโรจน์

  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

 • นายวิรัตน์ บำรุง

  ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

 • นายสมศักดิ์ ใจตรง

  คนงาน

 • นายขจรศักดิ์ ธรรมศรี

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา