กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นางสาวณิชาภา จันทโรทัย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาวเพียงเพ็ญ พึ่งหล้า

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางทิพยาภรณ์ ขุนสวัสดิ์

  ครู

 • นางสาววันดี ชูเชิด

  ครู

 • นางสาวอรวรรณ กันตังกุล

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก