องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ม.1 ต.เขาทอง อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-664584

นายไพโรจน์ ดินแดง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

095-0342501

นายฐปกร เองหิ้น

ปลัด อบต.เขาทอง

082-2809712

  • วิสัยทัศน์

    “ตำบลแห่งการพัฒนา สู่คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม”

ข่าวสารชาวอบต.เขาทอง

กิจกรรมชาวอบต.เขาทอง

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย