แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569
4 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศอบต.เขาทอง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2565
27 มิถุนายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศอบต.เขาทอง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2565 ได้ที่นี่

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256-2563 )
19 กุมภาพันธ์ 2564

0


แผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256-2563 )

เอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
1 สิงหาคม 2562

0


แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)

เอกสารแนบ