สำนักปลัด
 • นายพิเชษฐ์ ไชยคชบาล

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นายศรายุทธ ทองคำชุม

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวกรวิกา เชื้อทะเล

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นายภานุวัฒน์ เด็กหลี

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางศิริพร คล้ายทองคำ

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • นายผดุงศักดิ์ สิทธิดำรงค์

  นิติกรปฏิบัติการ

 • -

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางสาวศริษา บุญทองแก้ว

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสุกัญญา กลับฉิ่ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางพัชรียา สาราษฎร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวอารินทร์ เอ้งล่อง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นายสมปอง บุตรหลี

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางยุพา เกบุตร

  คนงาน

 • นายโชค ระหังภัย

  คนงาน

 • นายวิษณุ บัณฑิต

  คนงาน

 • นายฉัตรชัย ชูเชิด

  คนงาน

 • นายอาคม ศิทธิมล

  คนงาน

 • นายสมพล เก็บทรัพย์

  คนงาน

 • นางสาวเพ็ญสุข หยังกุล

  คนงาน

 • นายสาโรจน์ สูนสัน

  คนงาน

 • นายศราวุฒิ กลับฉิ่ง

  คนงาน