สมาชิก อบต.
 • นายกิตติศักดิ์ กลับฉิ่ง

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

 • นายประมินทร์ เพ็ชรรักษ์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

 • นายฐปกร เองหิ้น

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

 • นายภูวิศ เพ็งรัตน์

  ส.อบต.หมู่ที่ 1

 • นายสมุทร บุญประสพ

  ส.อบต หมู่ที่ 2

 • นายประเวทย์ เพริดพร้อม

  ส.อบต.หมู่ที่ 3

 • นายเทวัญ ชูเชิด

  ส.อบต.หมู่ที่ 4