กองคลัง
 • นางวารุณี ดินแดง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสุภาภรณ์ ชูเทพ

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 • นางสาวณฐิตา ปานเพ็ชร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางสาวจิราพร วงศ์เพียรกิจ

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • -

  ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

 • นางสาวภัทรวดี กาเหย็ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวสุคนธ์ทิพย์ อึ่งกุล

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวยุวดี ผดุงเวียง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสุลินญา ใจตรง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวสุวิลัย บูหงา

  คนงาน

 • นางอัญชลี อึ่งกุล

  คนงาน

 • นางสาวเกศกนก บุตรหลี

  คนงาน

 • -

  คนงาน