O35.การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
18 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (lntegrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
20 กันยายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
24 มกราคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
25 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
11 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2565
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2565 ได้ที่นี่

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrty and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
26 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrty and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
1 เมษายน 2564

0


รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 2564
4 มกราคม 2564

0


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

ประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะทางเว็บไซต์ 2564
8 ธันวาคม 2563

0


ประกาศ เรื่องมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธาณะทางเว็บไซต์  2564

เอกสารแนบ