การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง ขอความเห็นชอบลงนามในประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
เรื่องมติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 92566
29 กันยายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่องมติ ก.อบต.จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 92566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566
19 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พ.ศ.2566
16 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง พ.ศ.2566
16 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ.2566
29 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 2565
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 2565
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง 2565 ได้ที่นี่

ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2565
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2565 ได้ที่นี่

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - 2566) ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566
17 กุมภาพันธ์ 2564

0


แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564 - 2566) ประจำปีงบประมาณ  2564 - 2566

เอกสารแนบ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 2564
4 มกราคม 2564

0


นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  2564

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2563
4 มกราคม 2564

0


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   2563

เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองคืการบริหารส่วนตำบลเขาทอง 2564
4 มกราคม 2564

0


ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองคืการบริหารส่วนตำบลเขาทอง   2564

เอกสารแนบ
มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 2564
4 มกราคม 2564

0


มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ  2564

เอกสารแนบ