สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
6 กุมภาพันธ์ 2560

0


ที่ตั้งและอาณาเขต

          ตำบลเขาทองอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่  ประมาณ 24 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  69  ตารางกิโลเมตร  หรือ  43,125 ไร่  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 (บ้านในสระ)  ตำบลเขาทอง  อำเภอเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่ 

 

             อาณาเขต

                      ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ         ตำบลเขาคราม              อำเภอเมือง         จังหวัดกระบี่

                      ทิศใต้                       ติดต่อกับ         ตำบลหนองทะเล           อำเภอเมือง         จังหวัดกระบี่

                      ทิศตะวันออก              ติดต่อกับ         ตำบลทับปริก               อำเภอเมือง         จังหวัดกระบี่

                      ทิศตะวันตก                ติดต่อกับ         ทะเลอันดามัน              อำเภอเกาะยาว     จังหวัดพังงา

ลักษณะภูมิประเทศ

                           สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลเขาทอง ทางตอนเหนือประกอบด้วยภูเขา สลับกับสภาพพื้นที่ราบลุ่ม มีที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก บริเวณทางใต้ มีสภาพเป็นภูเขากระจัดกระจายสลับกับพื้นที่แบบลูกคลื่น บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ มีสภาพพื้นที่เป็นชายฝั่งติดกับทะเลอันดามัน ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ประมาณ ๒๕ เกาะ หมู่เกาะที่สำคัญได้แก่ หมู่เกาะห้อง อันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดอันดับโลกที่มีความสวยงามของโลก

 

ลักษณะภูมิอากาศ

                         ตำบลเขาทอง มีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีฝนตกชุกตลอดปี  และมีเพียง ๒ ฤดู คือ

                   -ฤดูร้อน  มี  ๔  เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ไปจนถึงเดือนเมษายน

                   -ฤดูฝน    มี ๘  เดือน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม    ไปจนถึงเดือนตุลาคม

 

ลักษณะของดิน

                  ดินในตำบลเขาทองมีลักษณะเป็นดินร่วน และมีดินเหนียวในบางพื้นที่ สำหรับพื้นที่ติดชายทะเล     ดินจะมีลักษณะเป็นดินเลน และดินร่วนปนทราย

 

ลักษณะแหล่งน้ำ

                  แหล่งน้ำในตำบลเขาทอง ส่วนใหญ่เป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติใต้ดิน และน้ำบาดาล โดยมีแหล่งน้ำดังนี้

                                   -ฝาย                                          จำนวน  ๒  แห่ง

                                  -บ่อน้ำตื้น                                     จำนวน  ๙๑ แห่ง

                                  -สระน้ำธรรมชาติ                             จำนวน  ๗  แห่ง

                                  -อ่างเก็บน้ำ                                    จำนวน  ๑  แห่ง

                                  -ระบบประปาบาดาล                         จำนวน  ๑๕ แห่ง

ด้านการเมือง/การปกครอง

          2.1เขตการปกครอง

          ตำบลเขาทองแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย

                   หมู่ที่  ๑  บ้านในสระ

                   หมู่ที่  ๒  บ้านเขาทอง

                   หมู่ที่  ๓  บ้านท่าเลน

                   หมู่ที่  ๔  บ้านน้ำโครมโครม

                   หมู่ที่  ๕  บ้านท่าพรุ

                   หมู่ที่  ๖  บ้านท่าทองหลาง

          2.2 การเลือกตั้ง

          ตำบลเขาทองแบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น  ๖  เขต  ประกอบด้วย

                   เขตเลือกตั้งหมู่ที่  ๑  บ้านในสระ

                   เขตเลือกตั้งหมู่ที่  ๒  บ้านเขาทอง

                   เขตเลือกตั้งหมู่ที่  ๓  บ้านท่าเลน

                   เขตเลือกตั้งหมู่ที่  ๔  บ้านน้ำโครมโครม

                   เขตเลือกตั้งหมู่ที่  ๕  บ้านท่าพรุ

                   เขตเลือกตั้งหมู่ที่  ๖  บ้านท่าทองหลาง

เขตการปกครอง

                              ตำบลเขาทองแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

เขตหมู่บ้าน

ผู้นำหมู่บ้าน                    

หมู่ที่ 1  บ้านในสระ

นายจเร  พวงนุ่น  (กำนันตำบลเขาทอง)

หมู่ที่ 2  บ้านเขาทอง

นายสมาน  ชายเขาทอง  (ผู้ใหญ่บ้าน)

หมู่ที่ 3  บ้านท่าเลน

นายสุชาติ  สงวนสินธิ์  (ผู้ใหญ่บ้าน)

หมู่ที่ 4  บ้านน้ำโครมโครม

นายอารีย์  พวงนุ่น  (ผู้ใหญ่บ้าน)

หมู่ที่ 5  บ้านท่าพรุ

นายไพโรจน์  เหล่าเส็น   (ผู้ใหญ่บ้าน)

หมู่ที่ 6  บ้านท่าทองหลาง

นายสง่า  มุคุระ  (ผู้ใหญ่บ้าน)