ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำโกบ หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-02-21

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

จ้างเหมาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับใช้ในโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุสุขวิถีตำบลเขาดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-13

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตัวอักษรพลาสวูด ชื่อป้าย ห้องออกกำลังกาย FITNESS CENTER พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-07

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-12

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-14

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลด้านงานผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-12

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

จ้างโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 4 บ้านเกาะฮั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-12

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-19

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-14

เทศบาลตำบลคลองพน

จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๔๕๑๘ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-16

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-21

เทศบาลตำบลทรายขาว

จ้างทำสติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจกห้องปลัดเทศบาล ขนาด ๘๓ x ๑๘๖ เซนติเมตร (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-20

เทศบาลตำบลเกาะยาว

ซื้อวัตถุดิบอาหารกลางวัน (อาหารสด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-15

เทศบาลตำบลควนกลาง

จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวัว เดือน กุมภาพันธ์2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-01

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง.503 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-02-16