ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บธ 8338 กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน

จัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนม่วง หมู่ที่ 8-บ้านควนพน หมู่ที่ ๗ (ช่วงควนขร่อย-ราษฎรหวงแหน) ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกลาง

จ้างโครงการขุดลอกแนวสายไฟฟ้าอาคารทุ่งโคกแค หมู่ที่ 2 บ้านร่าหมาด ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานเทศกิจ สำนักปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17

องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง

ซื้อวัสดุกีฬา (โครงการส่งเสริมทักษะกีฬาหรือกรีฑา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) อบต.เกาะลันตาใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-21

องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง

จ้างซ่อมเเซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๕๗ ๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-09

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศรีบอยา

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (แผนงานพาณิชย์ กองช่าง) ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-03-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-18

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-15

เทศบาลตำบลคลองพน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองพน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-12

เทศบาลตำบลกระบี่น้อย

จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๐๑๓๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-09

เทศบาลตำบลทรายขาว

จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (สายทับควาย-ท้ายนา) หมู่ที่ ๒ บ้านทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยวางท่อ HDPE (PIPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น PN๖ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

เทศบาลตำบลเกาะยาว

จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น ๗๓๒๕ พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-16

เทศบาลตำบลควนกลาง

จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-08

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยสามัคคี หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-07-17