ประกาศวันเวลาและสถานที่ตรวจรับงานจ้าง
ประกาศ เรื่องตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย-ท่าเลน หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัววี แบบตัวยู และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 368 เมตร ตำบลเขาทอง
13 มกราคม 2563

3978


ประกาศ เรื่องตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านคลองทราย-ท่าเลน หมู่ที่ 6 โดยก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัววี แบบตัวยู และงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  ความยาวรวม 368 เมตร ตำบลเขาทอง