034 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566
22 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2567
28 ธันวาคม 2566

0


เอกสารแนบ
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 25656
17 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 25656 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการป้องกันการรับสินบน 2566
17 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการป้องกันการรับสินบน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการตรวจประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
25 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการตรวจประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565
11 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการป้องกันการรับสินบน 2565
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการป้องกันการรับสินบน 2565 ได้ที่นี่

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565
6 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2565 ได้ที่นี่

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrty and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
26 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrty and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
4 มกราคม 2564

0


มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   2564

มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ 2564
4 มกราคม 2564

0


มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารธารณะ  2564

มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
4 มกราคม 2564

0


มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  2564

มาตราการให้ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 2564
4 มกราคม 2564

0


มาตราการให้ผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  2564

มาตราการป้องกันการรับสินบน 2564
4 มกราคม 2564

0


มาตราการป้องกันการรับสินบน  2564

มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สวนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2564
4 มกราคม 2564

0


มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์สวนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   2564

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของอบต.เขาทอง พ.ศ.2564
29 ธันวาคม 2563

0


คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของอบต.เขาทอง  พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
23 ธันวาคม 2563

0


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารแนบ