โครงสร้าง
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
4 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2567-2569)
3 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
3 มกราคม 2567

0


โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
3 มกราคม 2567

0


โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
3 มกราคม 2567

0


โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
3 มกราคม 2567

0


โครงสร้างกรอบอัตรากำลัง หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569
3 มกราคม 2567

0


คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
3 มกราคม 2567

0


โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
4 พฤษภาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงสร้างส่วนราชการ
17 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างส่วนราชการ ได้ที่นี่

โครงสร้าง
12 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้าง ได้ที่นี่

หัวหน้าหน่วยงานราชการ
13 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ได้ที่นี่

โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง (พ.ศ.2564 - 2566)
6 พฤษภาคม 2564

0


โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  (พ.ศ.2564 - 2566)

เอกสารแนบ
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
15 มกราคม 2562

0


โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

โครงสร้างการบริหารงาน
9 มกราคม 2561

0


โครงสร้างการบริหารงาน

        ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 แบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12  คน  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทองเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง   ปัจจุบันแบ่งงานออกเป็น  ดังนี้

                   1.  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

                   2.  กองคลัง

                   3.  กองช่าง

                   4.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  มีโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติ  สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  มีโครงสร้างการบริหารงาน 2 ส่วน ประกอบด้วย

                   สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวนหมู่บ้านละ  2  คน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลือกจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่  3  ประการ  คือ

                      (1) ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

                      (2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม               

                      (3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ

                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่  6  ประการ  ดังนี้

                      (1)  กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ

    (2)  สั่ง อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

                      (3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

    (4)  วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    (5)  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

    (6)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

 

 

 

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
29 กันยายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้ที่นี่

โครงสร้างสำนักปลัด
29 กันยายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างสำนักปลัด ได้ที่นี่

โครงสร้างกองคลัง
29 กันยายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างกองคลัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงสร้างกองช่าง
29 กันยายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างกองช่าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
29 กันยายน 2560

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ