กิจการสภา (รายงานการประชุม)
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
28 ธันวาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
26 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3
16 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
10 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
4 สิงหาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
12 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
8 มีนาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่***

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1
23 กุมภาพันธ์ 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
7 มกราคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ครั้งแรก ประจำปี 2564
24 ธันวาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ครั้งแรก ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
28 กันยายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3
13 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
10 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
5 สิงหาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
14 มิถุนายน 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง
25 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สมัยแรก
19 กุมภาพันธ์ 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สมัยแรก ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภา อบต.เขาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
14 มกราคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภา อบต.เขาทอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
14 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประชมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
7 ธันวาคม 2563

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประชมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ