021 การขับเคลื่อนจริยธรรม
เข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
19 เมษายน 2567

0


วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง นายไพโรจน์  ดินแดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง รับฟัง เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตเขาทอง

3.การประชุมพนักงานที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ส่งเสริมจริยธรรมโดยหน่วยงาน 2567
12 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
2.แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมท
12 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม พ.ศ.2567
30 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่ง อบต.เขาทอง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมของอบต.เขาทอง
24 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 2566
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 2566
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
3.ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน 2566
10 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมพนักงานประจำเดือนเมษายน 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2566
4 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

บันทึกข้อความ การจัดทำแนวปฏิบัติ Do
16 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกข้อความ การจัดทำแนวปฏิบัติ Do"s & Don"ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
1.บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม พ.ศ.2566
14 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
1.คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม พ.ศ.2566
9 มีนาคม 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม พ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
2.แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
16 กุมภาพันธ์ 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ