ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั่วคราวท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน ตำบลเขาทอง
100
22 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมชั่วคราวท่าเทียบเรืออ่าวท่าเลน (ท่าเรือใหม่) หมู่ที่ 3 บ้านท่าเลน ตำบลเขาทอง โดยมีนายกิตติศักดิ์ กลับฉิ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง จำนวน 5 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ