ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำโครมโครม ตำบลเขาทอง
19
22 มกราคม 2567