ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อเสนอแนะโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 033 ตอน ในช่อง - ในไร่ ระหว่าง กม. +000 - กม. 3+950
23 เมษายน 2567

921